Programmaverantwoording

4. Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Vitale kernen

We hebben in Horst aan de Maas krachtige gemeenschappen waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale kernen. We hebben verschillende initiatieven ondersteund op het gebied van ondersteuning en zorg die voor en door inwoners worden ingericht en uitgevoerd. We zien aan de ene kant dat deze initiatieven inmiddels duurzaam zijn ingericht en hun activiteiten uitbreiden en aan de andere kant dat er ook nog steeds nieuwe initiatieven in allerlei vormen bij komen. Vanwege de vergrijzing en de grote druk op de arbeidsmarkt worden de vitale kernen nog belangrijker. Daarom hebben we gewerkt aan het versterken van de sociale basis en preventie, onder meer via de lancering van IN! Horst aan de Maas in 2022. We zien dat partners samen met ons de schouders eronder zetten om tot een gezonde basis te komen.
Ook zijn inwoners zelf aan de slag gegaan, om de leefbaarheid van hun kern/wijk/straat te verbeteren door het uitvoeren van inwonersinitiatieven. Gerealiseerde initiatieven zijn: de hondenspeelweide in Sevenum en het verleggen van het pannaveld door Sparta ’18. Het ontwerp voor het upgraden van het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst is het afgelopen jaar verder uitgewerkt. Er is doorontwikkeling van langlopende initiatieven zoals America Left en Westenwind. Deze initiatieven zijn versterkt.

Ondersteuning van inwoners die het nodig hebben

Het jaar 2022 stond in het teken van het behouden van de kwaliteit van de ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben. Nu en in de toekomst. Ook hebben we ingezet op de balans tussen de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein. We hebben een flinke impuls aan onze uitvoering gegeven omdat de wachtduur te hoog was opgelopen.
In aanvulling op de kracht van het eigen netwerk en die van de vitale kernen hebben we een toegankelijk vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben. Als inwoners hun vraag niet alleen of met inzet van het netwerk kunnen oplossen, helpen we de inwoners met de inzet van voorzieningen. De kwaliteit van onze ondersteuning is ook in 2022 gemiddeld goed gewaardeerd. Tegelijkertijd moeten we de ondersteuning op lange termijn betaalbaar houden, om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven helpen. Wij blijven daarom goed kijken op welke manier we de ondersteuning het meest passend kunnen organiseren. Passend organiseren betekent aanvullend op dat wat inwoners en dorpen zelf georganiseerd hebben.
Voor 2022 hebben we extra middelen van het Rijk ontvangen voor jeugdhulp (€ 2,1 miljoen). Deze middelen hebben we ingezet op het verminderen van de tekorten, het versterken van preventieve activiteiten en onze eigen uitvoeringscapaciteit.

Energie- en koopkrachtcrisis

Door de oorlog in de Oekraïne hebben we in 2022 te maken met een energie- en koopkrachtcrisis. Om mensen die daarmee kampen te helpen, hebben we een regeling energietoeslag uitgevoerd.
Veel inwoners hebben we kunnen helpen met tijdelijke ondersteuningsmaatregelen. Ook de bijzondere bijstand is verruimd zodat we huishoudens onder de inkomensgrens van 120% tegemoet komen in de energierekening. Daarnaast hebben we eind 2022 een basis gebouwd voor een meer duurzame ondersteuning voor inwoners en verenigingen.
Met Onze Loods hebben we een ontmoetings-, ontwikkel- en ondernemersplek gerealiseerd waar onze inwoners (weer) kunnen meedoen. Inwoners kunnen er een kopje koffie drinken om hun netwerk te verbreden, de Nederlandse taal leren of er een baan vinden.

Nieuwkomers doen mee

We vinden het belangrijk dat mensen die nieuw zijn in Nederland zich goed redden en dat ze meedoen in onze samenleving. Vrijwilligers van de stichting Vluchtelingenwerk hebben vluchtelingen die in Nederland mogen blijven – statushouders – hier het afgelopen jaar bij geholpen. Zij hebben ervoor gezorgd dat deze mensen hun omgeving leerden kennen. Dat ze in contact kwamen met officiële organisaties zoals de gemeente, bibliotheek en huisarts, maar ook met de buren en de verenigingen in het dorp. Daarnaast hebben statushouders hulp gekregen bij andere activiteiten in het dagelijks leven, zoals omgaan met geld en het aanleggen van een administratie.
Daarnaast was 2022 het jaar waarin we vluchtelingen en ontheemden in verschillende accommodaties hebben opgevangen. Denk hierbij aan de noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. We kijken trots terug dat we iets hebben kunnen betekenen voor de mensen, ook al was de opvang tijdelijk en intensief.

Arbeidsmigranten

De grote vraag naar personeel in met name de agrarische en logistieke sector maakt dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om arbeidsmigranten een plek te geven in onze samenleving. Dit met als doel om de arbeidsmigrant fatsoenlijk te huisvesten en volwaardig te kunnen laten meedoen. We doen dit in balans met de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Dit hebben we in 2022 gedaan door de basis op orde te brengen middels het verbeteren van de registratie niet ingezetenen en de controle en handhaving op overbewoning in de dorpen Horst, Grubbenvorst en Sevenum. Ook hebben we het Servicepunt arbeidsmigranten doorontwikkeld en zijn er pilots met werkgevers geweest rondom de inschrijving van arbeidsmigranten in de basisregistratie.

De gezondste regio 2025

De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als Regio Noord-Limburg samen aan hun gezamenlijke ambitie om van Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. In samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en 280.000 inwoners brengen we een gezonde beweging op gang in Noord-Limburg. Samen met onze omgeving werken we aan projecten die zorgen voor meer bewustwording en inspanningen rond gezondheid in de breedste zin van het woord.
Onze ambitie is vertaald in zes programma’s. In deze programma’s wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheid gekeken. Ook kijken we op welke manieren projecten en activiteiten binnen en tussen de programma’s elkaar kunnen versterken. Het doel van elk programma is om gezondheid te verankeren in het denken en doen van inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg. Voor elk van de zes programma’s zijn er kennis, netwerken en budgetten beschikbaar voor projecten en initiatieven die bijdragen aan de doelen van het programma.
In 2022 is verder gewerkt aan de regionale realisatie van de projecten van de Regio Deal en Investeringsagenda. Denk hierbij aan jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie en America Left.

Lasten, baten en saldo

54.453

35,8 %

20.488

13,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42