Programmaverantwoording

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Samenwerking bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering binnen de gemeente heeft als doel om de interne organisatie zo soepel mogelijk te laten functioneren. Dat kun je zelf doen als gemeente of samen met andere partners. Veel taken, vaak zeer complex, voeren alle gemeenten uit. Vandaar dat het goed is om (in dit geval met de gemeente Venray) samen te kijken naar die bedrijfsvoering. Wat kun je samen slimmer, effectiever, efficiënter of goedkoper doen? Of als dat niet kan: wat kun je van elkaar leren? En een goed serviceniveau behouden? Daar werken medewerkers van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray hard aan. Om onze inwoners en ondernemers nog beter van dienst te zijn, nu en in de toekomst.

De organisatie is in ontwikkeling

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. En ook als gemeentelijke organisatie moeten we met de tijd mee, en onze processen en werkwijzen aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen. Voorop staat dat we het allemaal doen voor onze inwoners en ondernemers. Hoe we dat willen gaan doen, en wat daarvoor allemaal moet gebeuren, hebben we in 2022 opgeschreven in een zgn. “bidbook organisatieontwikkeling”.
Belangrijk onderdeel hierin is “de basis op orde”. De dienstverlening, de formatie, de opleidingen en training van medewerkers. Daar werken we hard aan. We kijken ook naar de manier waarop we intern en met partners samenwerken. Hoe we ons opstellen richting inwoners en met hen in gesprek gaan en blijven. We kijken goed naar taken en rollen van medewerkers en leidinggevenden, van college- en raadsleden en naar de manier waarop we onze organisatie inrichten. In het bidbook en tijdens de sessies over het Hoofdlijnenakkoord en het collegeakkoord formuleerden we samen onze opgaven (lange termijn), maakten we een aanzet tot het opgavengericht werken binnen programma’s via pilots en maakten we afspraken over directe procesoptimalisaties als het gaat om dienstverlening. En de eerste resultaten zijn zichtbaar:

  • De wachttijden in het sociaal domein zijn afgenomen
  • De klantcontacten rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen verlopen soepeler
  • De gemeente heeft een nieuwe, frisse huisstijl
  • De kwaliteit van de raadsvoorstellen is verbeterd
  • Richtten we een eigen team Toezicht en Handhaving in
  • Werken twee nieuwe collega’s met strategisch vrije rollen aan meer verbinding tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de samenleving.
  • Hebben we meer regie op onze Strategische Personeels Planning

Het verder doorontwikkelen van de organisatie (qua wijze van werken en structuur) is een doorlopend proces. Hier gaan dus verder in 2023.

Lasten, baten en saldo

22.693

14,9 %

6.918

4,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42