Jaarrekening

Balans

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

158

150

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

7.275

7.615

7.433

7.765

2

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

73.632

69.568

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.775

22.431

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

20.695

16.902

118.103

108.901

3

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

798

800

Gemeenschappelijke regelingen

1.152

1.152

Overige verbonden partijen

252

2.450

Leningen aan:

Deelnemingen

165

165

Woningbouwcorporaties

3.613

3.863

Overige verbonden partijen

2.623

2.597

Overige langlopende leningen

2.103

2.131

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

12.658

12.762

23.364

25.920

Totaal vaste activa

148.900

142.586

Vlottende activa

4

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-1.916

1.120

Gereed product en handelsgoederen

59

77

-1.857

1.197

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

3.695

1.182

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

34.260

62.047

Overige vorderingen

19.748

16.710

57.703

79.939

Liquide middelen

6

Kassaldi

5

13

Banksaldi

439

619

444

632

Overlopende activa

7

overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

318

470

318

470

Totaal vlottende activa

56.608

82.238

Totaal activa

205.508

224.824

14a

Niet uit de balans blijkende vorderingen

Verliescompensatie volgens de Wet op de vennootschapsbelasting

5.591

3.440

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

Algemene reserve

22.324

19.415

Bestemmingsreserves

29.578

31.042

Gerealiseerd resultaat

19.224

7.848

71.126

58.305

9

Voorzieningen

14.838

15.029

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

94.068

63.979

Totaal vaste passiva

180.032

137.313

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

0

65.000

Overige schulden

11.860

12.094

11.860

77.094

12

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

3.843

5.138

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

9.773

5.278

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

0

1

13.616

10.417

Totaal vlottende passiva

25.476

87.511

Totaal passiva

205.508

224.824

14b

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen/EU aanbesteding/Lease ontracten

123.333

147.286

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42