Jaarrekening

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Begr.

Begr.

Begr.

Real.

Real.

Real.

Taakvelden

2022

2022

2022

2022

2022

2022

1

Economie en ruimte

3.1

Economische ontwikkeling

-812

0

-812

-556

2

-554

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-494

442

-52

-105

0

-105

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-1.014

646

-367

-389

773

384

3.4

Economische promotie

-2.286

362

-1.924

-1.404

586

-818

8.1

Ruimte en leefomgeving

-1.325

1.670

346

-1.299

1.444

146

Totaal

Economie en ruimte

-5.930

3.121

-2.809

-3.752

2.805

-947

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2.1

Verkeer en vervoer

-6.511

221

-6.291

-5.820

204

-5.616

2.2

Parkeren

-129

17

-112

-108

7

-101

2.5

Openbaar vervoer

-318

348

30

-328

358

30

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-5.600

120

-5.479

-3.445

120

-3.325

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

-6.569

5.645

-925

-3.534

1.924

-1.610

8.3

Wonen en bouwen

-3.731

2.509

-1.222

-3.360

2.915

-445

Totaal

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-22.858

8.859

-13.999

-16.594

5.527

-11.067

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

7.2

Riolering

-4.878

5.702

824

-3.848

5.262

1.414

7.3

Afval

-6.366

7.254

889

-4.662

5.326

664

7.4

Milieubeheer

-2.151

31

-2.121

-1.351

39

-1.311

7.5

Begraafplaatsen

-49

15

-34

-49

15

-34

Totaal

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-13.444

13.002

-442

-9.910

10.643

733

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

0.2

Burgerzaken

-1.281

402

-880

-1.273

563

-710

3.3

Bedrijfsloket,-regelingen (arbeidsmigr.)

-594

128

-466

-111

47

-65

3.4

Economische promotie (Gezondste regio)

-30

0

-30

-4

0

-4

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-11.795

6.607

-5.188

-12.287

9.255

-3.031

6.2

Wijkteams

-2.403

0

-2.403

-2.324

0

-2.324

6.3

Inkomensregelingen

-10.700

6.732

-3.968

-9.250

6.058

-3.191

6.4

Begeleide participatie

-4.606

0

-4.606

-4.518

0

-4.518

6.5

Arbeidsparticipatie (Nieuwkomers)

-1.251

0

-1.251

-1.165

32

-1.133

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.238

350

-889

-1.110

288

-822

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-10.000

74

-9.926

-9.056

156

-8.899

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-8.315

70

-8.245

-7.643

123

-7.520

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-1.507

1.789

281

-943

1.406

463

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.973

116

-1.857

-1.692

101

-1.591

7.1

Volksgezondheid

-1.966

98

-1.868

-1.968

57

-1.911

Totaal

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-57.660

16.365

-41.295

-53.343

18.087

-35.257

5

Cultuur, sport en onderwijs

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-22

0

-22

-33

0

-33

4.1

Openbaar basisonderwijs

-90

0

-90

-90

0

-90

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.320

400

-1.920

-2.616

687

-1.929

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.462

866

-1.596

-2.016

577

-1.439

5.1

Sportbeleid en activering

-854

245

-609

-801

330

-471

5.2

Sportaccommodaties

-3.265

1.284

-1.981

-3.231

1.314

-1.917

5.3

Cultuurpresentatie/-productie/-particip.

-625

0

-625

-625

10

-615

5.4

Musea

-33

0

-33

-33

0

-33

5.5

Cultureel erfgoed

-217

0

-217

-183

1

-182

5.6

Media

-724

0

-724

-724

0

-724

Totaal

Cultuur, sport en onderwijs

-10.613

2.796

-7.817

-10.352

2.919

-7.434

6

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.604

180

-3.424

-3.663

220

-3.443

1.2

Openbare orde en veiligheid

-5.430

2.983

-2.446

-3.627

1.178

-2.450

Totaal

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-9.034

3.164

-5.870

-7.290

1.398

-5.892

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

0.1

Bestuur

-2.783

4

-2.779

-2.843

1.027

-1.816

0.4

Ondersteuning organisatie

-21.267

3.527

-17.740

-19.253

4.174

-15.079

Totaal

Bestuur, organisatie en samenwerking

-24.050

3.532

-20.519

-22.096

5.201

-16.895

8

Financiën

0.5

Treasury

-704

1.733

1.029

-760

1.727

966

0.61

OZB woningen

-567

7.844

7.277

-631

7.874

7.243

0.62

OZB niet-woningen

-136

4.924

4.788

-87

5.478

5.392

0.64

Belastingen overig

-211

114

-97

-221

124

-96

0.7

Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds

0

71.438

71.438

0

73.189

73.189

0.8

Overige baten en lasten

-230

0

-230

34

13

47

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

3.4

Economische promotie

-10

3.281

3.271

-6

2.995

2.989

Totaal

Financiën

-1.858

89.334

87.476

-1.670

91.400

89.730

.

Totaal saldo van lasten en baten

-145.447

140.173

-5.274

-125.008

137.980

12.972

0.10

Mutatie reserves

-4.215

12.688

8.473

-7.652

13.905

6.253

Totaal gerealiseerd resultaat

-149.661

152.860

3.199

-132.660

151.884

19.224

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42