Home

Algemeen

Hier ziet u de digitale jaarrekening van 2022!
De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat er in 2022 allemaal is gerealiseerd van de voornemens die in de begroting 2022 en de bijstellingen in de loop van 2022 zijn opgenomen. De jaarrekening is het sluitstuk van de jaarlijkse planning- en controlcyclus. Daarnaast dient deze ook als uitgangspunt voor het opstellen van de kaderbrief 2024 en de eerste bijstelling van de begroting 2023.

De jaarrekening is als volgt opgebouwd:

Algemeen
Hier vindt u:
- de Leeswijzer,
- de financiële samenvatting,
- Kijk op de jaarrekening (een infographic van de jaarrekening in één oogopslag)

Programma verantwoording
Bij de programma’s vindt u de verantwoording over het gevoerde beleid in 2022.
Bij elk programma vindt u:
- de highlights van het afgelopen jaar
- de beleidsvelden
- de beleidsindicatoren
- een financieel overzicht, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

De programma’s zijn opgebouwd uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld zie je het volgende:

Wat hebben we gedaan ? een korte terugblik op het afgelopen jaar.
Wat hebben we bereikt ? de kritische prestatie indicatoren (KPI's) per doelstelling. Is de huidige waarde leeg? Dan kon deze niet gemeten worden.
Hoe hebben we dat gedaan ? De doelstelling (Wat we wilden bereiken) met de status, en onder de + van deze doelstellingen staan de maatregelen (Welke acties wilden we doen?) met de status van de indicatoren kwaliteit, tijd en geld.

Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn voorgeschreven. Hieraan zijn enkele paragrafen toegevoegd:

Paragraaf H:   Ombuigingen
Paragraaf I:    Informatiebeveiliging en Privacy
Paragraaf J:    Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarrekening
Hier vindt u de “financiële jaarrekening” met de "financiële samenvatting".

In de jaarrekening vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens die horen bij het gerealiseerde beleid. Hierin wordt het onderwerp begrotingsrechtmatigheid toegelicht. Ook vindt u hierin de balans per 31 december 2022 met de bijbehorende toelichtingen. In de toelichting op de balans wordt ook de vermogenspositie van de gemeente geschetst.

Daarnaast zijn er in dit onderdeel diverse aanvullende gegevens op detailniveau opgenomen. 

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42