Programmaverantwoording

1. Economie en ruimte

We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas

We willen dat toeristen naar Horst aan de Maas blijven komen. We helpen ondernemers met hun plannen om aantrekkelijk te blijven voor toeristen.
In 2022 zijn er twee toeristische netwerkdagen georganiseerd die goed bezocht en beoordeeld werden. De adviesraad heeft zich verder ontwikkeld en er zijn veel projecten ingediend, onder andere voor het Feest van de Roos in Lottum en het maken van een kastelenroute. De visie Kasteelpark Ter Horst heeft verder vorm gekregen en voor Peelbergen is bij wijze van pilot een kaart gemaakt met daarop diverse attracties en bezienswaardigheden. Regionaal is gestart met de herijking van het actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord Limburg. Daarnaast zijn diverse regioprojecten verder uitgewerkt, zoals het concept voor de Toeristische Overstap Plaatsten, het oprichten en uitbouwen van het platform agrotoerisme, het onderzoeken van de kansen voor een mountainbikeroute in Horst en het verbinden ervan aan een regionetwerk. Ook is er een nieuw project ingediend voor de ontwikkeling van de Loswal in Broekhuizen. Verder werken we op regionaal gebied samen aan het Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting) en is gestart met een Geopad, een fietsroute langs de geologische verschijnselen in Horst en de buurgemeenten.

Agrarische sector

In 2021 is de visie veehouderij en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. De visie laat zien welke doelen de raad in 2030 wil behalen. In 2022 hebben we onder andere het volgende gedaan:

 • Start van de projecten ‘toekomstbestendige locaties’, ‘de basis op orde’ en ‘innovaties’
 • Gebiedsgerichte benadering in de Peel voor het project ‘toekomstbestendige locaties’ en ‘de basis op orde’
 • Opstellen van dashboard veehouderijen
 • Start klankbordgroep visie veehouderij Horst aan de Maas met stakeholders
 • De sanering van 13 varkenshouderijen en een zestal nertsenhouderijen
 • Start proces geurvisie en geurverordening
 • Start uitwerking intrekkingsbeleid vergunningen
 • Verdere uitwerking actielijnen platform vitale veehouderij
 • De actualisatie van IPPC vergunningen
 • Professionalisering toezicht en handhaving
 • Start project ‘grenzeloos meten’ (regionale investeringsagenda Noord Limburg)

Economische zaken

Het jaar 2022 is een lastig jaar geweest voor veel bedrijven vanwege de hoge gasprijzen, de schaarste op de arbeidsmarkt, de beperkte beschikbaarheid en stijgende prijzen van grondstoffen/materialen en de stikstofproblematiek. Dit bracht voor bedrijven uitdagingen met zich mee, waardoor ook de (financiële) mogelijkheden voor verduurzaming onder druk kunnen kwamen te staan. Daarnaast waren uitbreidingsplannen of verplaatsingen moeilijk te realiseren door het gebrek aan bedrijfskavels en de beperkingen van het stroomnet. Toch zien we dat de bedrijven in staat zijn om zich staande te houden en zoeken ze naar (samenwerkings)mogelijkheden om verder te kunnen met ondernemen. Ook ondersteunen we als gemeente hen daarin door bijv. te investeren in innovatieve projecten, het ontwikkelen van passende bedrijfslocaties, werkgeversdienstverlening, het verkennen van alternatieve energiebronnen en het leggen van verbindingen naar onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
In 2022 zijn er daarnaast diverse netwerkbijeenkomsten geweest en staan we als gemeente in verbinding met diverse platforms om hen te faciliteren bij het maken van stappen naar een toekomstbestendige ontwikkeling.

Regio Deal en Investeringsagenda Noord-Limburg

De acht gemeenten in Noord-Limburg willen samen de Gezondste Regio worden. Met de provincie Limburg is afgesproken welke projecten zij daarvoor gaan uitvoeren en hoeveel geld zij daar samen voor inzetten. Dat staat in de Investeringsagenda Noord-Limburg.
We hebben hier ook afspraken over gemaakt met de Rijksoverheid. Die staan in de Regio Deal. Ook in 2022 zijn veel projecten opgestart. Het gaat om projecten binnen de thema’s, ‘future farming’, ‘vitaal en gezond’, ‘talent aantrekken en behouden’, ‘veilige en leefbare omgeving’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’.

Lasten, baten en saldo

5.886

3,9 %

4.418

2,9 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42