Home

Bijlagen

Begroot t/m 2024

Realisatie t/m 2022

Restant ultimo 2022

Afsluiten

Vrijval

Toelichting

Omschrijving

Ten laste van

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Ja/Nee

Woningen garantie regeling

exploitatie kapitaallasten

2.250.000

-2.250.000

172.500

-172.500

2.077.500

-2.077.500

Nee

Project loopt nog door.

Uitgestelde betaling GGD Investments

exploitatie kapitaallasten

1.600.000

1.577.841

-827.841

22.159

827.841

Nee

In verband met nog te betalen bedrag door GGD Investments van 750.000,- blijft volledige VA.1111 beschikbaar.

Project aanpassingen gemeentehuis

exploitatie kapitaallasten
afschrijving gedeelte tlv reserve kapitaallasten

2.714.305

-195.000

2.711.235

-191.930

3.070

-3.070

Ja

Project is afgerond.
Resterende middelen zijn eerder overgeheveld naar VA.1355 "Verbouw gemeentehuis 2022".

Investering openbare verlichting 2021

exploitatie kapitaallasten

149.984

145.798

4.186

Ja

4.186

Project is afgerond.

Fietsverbinding America-station Horst-Sevenum

exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten

2.252.703

-1.153.418

2.196.338

-378.418

56.365

-775.000

Nee

Project kan nog niet afgesloten worden omdat de onderhoudstermijn van de aannemer nog loopt. Het project wordt in 2023 afgesloten.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Rioleringsmaatregelen 2020
A5 bovengronds afkoppelen

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

50.000

42.813

7.187

Ja

7.187

Restantkrediet wordt overgeheveld naar "Rioleringsmaatr.2022 tabel 6/10 verbet.maatreg." (VA.1370).
Deze overheveling wordt als beslispunt meegenomen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening.

Rioleringsmaatregelen 2021 A5 vrijverval

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

300.000

300.000

Ja

Project is afgerond.

Rioleringsmaatregelen 2021
A5 bovengronds afkoppelen

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

50.000

50.000

Ja

50.000

Restantkrediet wordt overgeheveld naar "Rioleringsmaatr.2022 tabel 6/10 verbet.maatreg." (VA.1370).
Deze overheveling wordt als beslispunt meegenomen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening.

Rioleringsmaatregelen 2022 tabel 6/7 vrijverval

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

300.000

293.806

6.194

Ja

6.194

Project is afgerond.

Gronden Niet In Exploitatie

exploitatie kapitaallasten

1.887.406

-938.687

5.185.161

-1.294.944

-3.297.755

356.257

Nee

Betreft gronden die vanwege wijziging in het BBV niet langer als "Gronden Niet in Exploitatie" onder de Voorraden mogen vallen, maar onder de Materiële Vaste Activa.
Enkele strategische aankopen zijn geactiveerd en enkele reeds eerder aangekochte percelen zijn ingebracht in diverse grondexploitaties.
Wordt ook in de projectenrapportage toegelicht.

Revitalisering 't Gasthoes

exploitatie kapitaallasten
deel afschrijving tlv reserve kapitaallasten

12.713.392

-5.000.000

12.606.067

-5.000.050

107.325

50

Ja

107.375

Project is gereed en wordt administratief afgesloten.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Rioleringsmaatregelen B1 Groote Molenbeek

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

1.760.000

-60.000

982.689

-7.503

777.311

-52.497

Nee

Project is opgestart en de daadwerkelijke uitvoering vindt in 2024 plaats.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Pand Reindonk

exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten

24.000

24.000

Ja

Boekwaarde is ingebracht bij de grondexploitatie.

Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum

exploitatie kapitaallasten
deel afschrijving tlv reserve kapitaallasten

9.450.431

-5.008.000

1.036.994

-53.632

8.413.437

-4.954.368

Nee

Project loopt nog. Er heeft nog een aanpassing plaatsgevonden op het oorspronkelijke plan op basis van het raadsbesluit van 31 januari 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Renovatie dak Smetenhof

exploitatie kapitaallasten

250.000

177.716

72.284

Nee

Dit vast actief wordt bij de 1e bijstelling 2023 samengevoegd met VA.1463 "Verbouwing MFA de Smetenhof Lottum".
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Leefbaarheidsprojecten wijk Norbertus

exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten

216.000

140.288

-24.294

75.712

24.294

Nee

Project loopt nog. Hier ligt een overeenkomst onder met de Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus (SGN), wanneer de middelen op 1-1-2024 niet besteed zijn dan vallen ze terug naar de algemene middelen.

Aanleg parkeerplaatsen Broekhuizen

exploitatie kapitaallasten

383.000

384.604

-1.604

Ja

-1.604

Project is afgerond.

Frisse scholen fase 2

exploitatie kapitaallasten

719.622

719.622

Ja

Dit deel van het project is afgerond.

Gebied Kasteelpark Ter Horst werkkrediet

exploitatie kapitaallasten

100.000

83.363

-1.198

16.637

1.198

Nee

Project loopt nog door in 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Peelloop

exploitatie kapitaallasten

1.286.281

-1.286.281

233.458

-192.804

1.052.823

-1.093.477

Nee

Project loopt nog en wordt in 2023 afgerond.

Centrumvisie Greune Droad

exploitatie kapitaallasten

285.000

-35.000

238.018

-35.000

46.982

Nee

Dit project wordt begin 2023 afgerond.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Hypothecaire geldlening Reindonk

exploitatie kapitaallasten

25.000

-25.000

25.000

-25.000

Ja

De geldlenig is afgelost / kwijtgescholden bij raadsbesluit van 7 juni 2022.

Voorbereidingskrediet binnensport

exploitatie kapitaallasten

92.195

86.459

-4.386

5.736

4.386

Nee

Sporthal Meterik is nog in aanbouw, oplevering waarschijnlijk 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Vervanging werkplek- en vergadermeubilair

exploitatie kapitaallasten

471.281

118.883

352.398

Nee

Meubilair moet nog vervangen worden; uitgesteld in verband met verbouwing gemeentehuis.

MIP BMV Broekhuizenvorst: warmtepomp

exploitatie kapitaallasten

143.166

1.198

141.968

Nee

Project loopt nog; grootste issue is verzwaren van stroomaansluiting.

MIP Kindcentrum Sevenum:
renovatie verwarming / ventilatie

exploitatie kapitaallasten

49.194

49.194

Nee

Project loopt nog; hangt samen met IHP Sevenum.

MIP Torrekoel:
renovatie verwarming + ventilatiesysteem

exploitatie kapitaallasten

279.510

279.508

-24.320

2

24.320

Ja

24.321

Project is in uitvoering, maar dit deel is klaar en kan afgesloten worden.

MIP Smetenhof: renovatie verwarming + ventilatie

exploitatie kapitaallasten

114.060

19.807

-1.792

94.253

1.792

Nee

Project gaat in 2023 naar fase 2.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

MIP Zonnehof: duurzaamheid maatregelen algemeen

exploitatie kapitaallasten

23.973

23.973

Nee

Project loopt nog; zit in besluitvorming rond MFC Tienray.

MIP Brandweerkazerne: duurzaamheidsmaatregelen

exploitatie kapitaallasten

59.244

59.244

Ja

Project is afgerond.

MIP Oude Raadhuis Horst: warmtepomp

exploitatie kapitaallasten

119.838

4.622

115.216

Nee

Project loopt nog.

MIP Merthal Horst: vervanging regeltechniek

exploitatie kapitaallasten

360.000

353.881

6.119

Ja

6.119

Project is afgerond.

MIP Vervangingsinvesteringen Buitensport

exploitatie kapitaallasten

640.598

318.659

-39.253

321.939

39.253

Nee

Project loopt nog door in 2023.

MIP Hockeyclub Horst: kunstgras renovatie toplaag

exploitatie kapitaallasten

238.515

196.748

-26.558

41.767

26.558

Nee

Poject loopt nog door in 2023.

MIP Tennisclub Horst: velden renovatie toplaag

exploitatie kapitaallasten

143.109

143.109

Nee

Project loopt nog.

MIP Heesbergen Kronenberg: renovatie hoofdveld

exploitatie kapitaallasten

23.852

27.657

-3.871

-3.805

3.871

Ja

66

Project is afgerond.

MIP SV Melderslo: renovatie bijveld voetbal

exploitatie kapitaallasten

19.379

19.379

-2.713

2.713

Ja

2.713

Project is afgerond.

MIP Den Haspel Grubbenvorst:
renovatie trainingsveld

exploitatie kapitaallasten

16.398

16.478

-2.505

-80

2.505

Ja

2.425

Project is afgerond.

MIP Heesbergen Kronenberg: renovatie bijveld

exploitatie kapitaallasten

19.379

18.877

-2.643

502

2.643

Ja

3.145

Project is afgerond.

Achtergestelde geldlening omroep HadM

exploitatie kapitaallasten

75.000

-75.000

75.000

-75.000

Ja

De geldlenig is afgelost / kwijtgescholden bij raadsbesluit van 7 juni 2022.

Leefbaarheid Horsterweg - Venloseweg

exploitatie kapitaallasten

2.026.471

-2.026.471

1.041.662

-402.647

984.809

-1.623.824

Nee

Project is nog niet afgerond.

Klimaatmaatregelen 2020 A5

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

500.000

500.000

Nee

Budget is voor het oplossen van 7 Urgente Knelpunten wateroverlast. Eerste project (Schoolstraat Horst) is in 2022 gestart. Er is opdracht gegeven voor een voorbereidend onderzoek. In 2023 zullen de eerste uitgaven gedaan worden.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Consolidatie kasteelruïne

exploitatie kapitaallasten

150.000

140.216

9.784

Nee

Project wordt in 2023 afgerond

IHP Sevenum voorbereidingskrediet

exploitatie kapitaallasten

100.001

1.411

98.590

Nee

Bouwplannen zijn nog steeds in voorbereiding.

IHP Weisterbeek voorbereidingskrediet

exploitatie kapitaallasten

100.001

57.237

42.764

Nee

Bouwplannen zijn nog steeds in voorbereiding.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Verbouw sporthal de Berkel

exploitatie kapitaallasten

798.498

-131.498

345.216

-48.243

453.282

-83.255

Nee

Project zit in eindfase, afronding in 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Verbouw zwembad de Berkel

exploitatie kapitaallasten

2.063.439

-278.888

1.856.921

-241.335

206.518

-37.553

Nee

Project zit in eindfase, afronding in 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Nieuwbouw sporthal Meterik

exploitatie kapitaallasten

8.938.527

-1.085.000

1.341.863

-172.830

7.596.664

-912.170

Nee

Sporthal Meterik is nog in aanbouw, oplevering waarschijnlijk in 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Kunstgrasveld Meterik

exploitatie kapitaallasten

741.250

-50.000

612.770

-85.788

128.480

35.788

Nee

Project loopt nog, oplevering waarschijnlijk in 2023.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Huisvesting Openbare werken

exploitatie kapitaallasten

2.600.000

705.057

1.894.943

Nee

Project loopt nog.

Diverse gronden Sevenum

exploitatie kapitaallasten

836.395

836.395

Ja

Grondaankopen zijn gedaan.

Aanpassingen Kloosterhof

exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten

290.712

-240.597

321.712

-271.597

-31.000

31.000

Ja

Project is afgerond.

Rehabilitatie / reconstructie wegen 2021

exploitatie kapitaallasten

1.155.642

1.155.642

Ja

Project is afgerond.

Klimaatmaatregelen 2021 A5

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

500.000

500.000

Nee

Hoort bij project van oplossen urgente knelpunten (zie toelichting bij VA.1326).
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Rioleringsmaatregelen 2021
B1 Verbeteringsmaatregelen

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

1.690.071

1.605.644

84.427

Nee

Project Gasthuisstraat loopt nog en wordt afgerond in 2023.

Frisse scholen fase 3

exploitatie kapitaallasten

635.903

157.113

478.790

Nee

Er volgen nog diverse projecten, waaronder Basisschool De Doolgaard.

Recreatieve verbinding Meterik-Horst

exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten

145.443

-56.693

147.424

-56.693

-1.981

Ja

-1.981

Project is afgerond.

Verbouw gemeentehuis 2022

exploitatie kapitaallasten

5.891.598

20.426

-695

5.871.172

695

Nee

Project zal waarschijnlijk starten in 2023.

Appartementen gemeentehuis 2022

exploitatie kapitaallasten

2.089.181

2.089.181

Nee

Project zal waarschijnlijk starten in 2023.

Verbouw basisschool Kroevert Kronenberg

exploitatie kapitaallasten

304.740

304.740

Ja

Verbouwing is afgerond.

Tractie zoutoplosser 2022

exploitatie kapitaallasten

26.250

36.302

-10.052

Ja

-10.052

Door prijsverhogingen is de aanschaf van de zoutoplosser in combinatie met installatiekosten duurder uitgevallen dan geraamd.

Investering openbare verlichting 2022

exploitatie kapitaallasten

182.248

137.283

44.965

Nee

Project loopt nog, diverse leveringen volgen nog.

Bermen en sloten buitengebied 2022

exploitatie kapitaallasten

62.500

62.500

Ja

Project is afgerond.

Klimaatmaatregelen 2022 tabel 6/10

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

500.000

500.000

Nee

Hoort bij project van oplossen urgente knelpunten (zie toelichting bij VA.1326).
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Rehabilitatie / reconstructie wegen 2022

exploitatie kapitaallasten

2.495.036

1.432.665

1.062.371

Nee

Project loopt nog.

Rioleringsmaatregelen 2022 tabel 6/10 Verbeteringsmaatregelen

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

1.784.571

306.673

1.477.898

Nee

Budget is voor maatregelen Kaderrichtlijn Water. Er moeten 20 Groene Bergingen gemaakt worden en 38 ha. afgekoppeld worden. Januari 2023 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van verkennende onderzoeken. Hierna wordt een start gemaakt met het uitvoeren van projecten.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

WMO individuele voorzieningen 2022

exploitatie kapitaallasten

450.000

122.498

327.503

Ja

327.503

Dit krediet kan worden afgesloten; voor 2023 en verdere jaren is er nieuw krediet beschikbaar.

MIP 2021 Gymzaal Kronenberg

exploitatie kapitaallasten

18.173

-1.726

13.032

-1.066

5.141

-660

Nee

Project is in uitvoering, loopt nog door in het 1e kwartaal 2023.

MIP 2021 't Haeren Grubbenvorst

exploitatie kapitaallasten

169.418

34.101

-1.719

135.317

1.719

Nee

Project is opgestart.

MIP 2021 Smetenhof Lottum

exploitatie kapitaallasten

142.803

-6.512

2.877

139.926

-6.512

Nee

Project gaat in 2023 naar fase 2.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

MIP 2021 Merthal Horst

exploitatie kapitaallasten

207.070

-9.704

207.070

-9.704

Nee

Advieswerk project is opgestart.

MIP 2021 Gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

exploitatie kapitaallasten

43.268

28.846

14.422

Nee

Project is in uitvoering, loopt nog door in het 1e kwartaal 2023.

MIP 2021 Openbare Werken Horst

exploitatie kapitaallasten

173.113

173.113

Nee

Loopt door in 2023; project heeft een sterke relatie met VA.1345 "Huisvesting Openbare Werken".

MIP 2021 Sportpark 't Spansel Sevenum:
kunstgras toplaag

exploitatie kapitaallasten

339.139

-64.436

316.926

-42.923

22.213

-21.513

Nee

Project loopt nog.

MIP 2021 Sportpark Ter Horst: kunstgras toplaag

exploitatie kapitaallasten

684.444

-130.044

532.963

-72.263

151.481

-57.782

Nee

Project loopt nog.

Aanleg woonwagenstandplaatsen 2022

exploitatie kapitaallasten

326.971

42.556

-500

284.416

500

Nee

Project loopt nog door in 2023

Grond Krouwelstraat Sevenum

exploitatie kapitaallasten

576.835

576.835

Ja

Grondaankopen zijn gedaan.

Pand Vlasvenstraat Melderslo

exploitatie kapitaallasten

425.000

-425.000

476.675

-551.738

-51.675

126.738

Nee

Project loopt nog.

Perceel grond Sevenum

exploitatie kapitaallasten

19.250

19.250

Nee

Project loopt nog door in 2023

Grond Bemmelstraat Horst

exploitatie kapitaallasten

205.625

205.625

Ja

Grondaankopen zijn gedaan.

Realisatie 40 grondwatermeetpunten 2022 tabel 6/9

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

50.000

50.000

Nee

Het grondwatermeetnet is eind 2022 gerealiseerd. Facturering zal in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Anders omgaan hemelwater 2022 tabel 6/10

exploitatie kapitaallasten
via voorziening riolering

150.000

150.000

Nee

Dit budget wordt volledig ingezet voor het realiseren van de bomenlijst 2023 (opgesteld in 2022).
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Visvijver Broekhuizen - bodem waterdicht

exploitatie kapitaallasten

165.000

-165.000

165.000

-165.000

Ja

Project is afgerond.

Afval: inzamelmiddelen 2022

dekking uit voorziening vervangingsinvesteringen afval

150.000

-150.000

79.517

-79.517

70.483

-70.483

Ja

Kosten aanschaf inzamelmiddelen worden jaarlijks gedekt door V.1.04.02 Voorziening vervangingsinvesteringen afval.

Elektrisch voertuig landmeter + inriching Renault

exploitatie kapitaallasten

33.027

32.824

203

Ja

203

Project is afgerond.

GPS landmeetkundige meetapparatuur Leica

exploitatie kapitaallasten

26.500

26.500

Ja

Project is afgerond.

MIP2022+2023 BMV Broekhuizenvorst duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

128.734

-4.990

128.734

-4.990

Nee

Project loopt nog; grootste issue is verzwaren van stroomaansluiting.

MIP2022 't Haeren Grubbenvorst duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

206.409

-17.170

206.409

-17.170

Nee

Project is opgestart.

MIP2022+2023 OJC Niks Horst duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

54.966

54.966

Nee

Project is opgestart.

MIP2022 Merthal Horst duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

127.457

266

127.191

Nee

Advieswerk project is opgestart.

MIP2022 Gymzaal Horst duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

21.466

-1.786

21.466

-1.786

Nee

Project is opgestart; gericht op beperken energie.

MIP2022 Oude Raadhuis Horst duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

38.375

38.375

Nee

Project loopt nog.

MIP2022 Gymzaal BMV Kronenberg duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

214.666

-17.856

44.808

-3.764

169.858

-14.092

Nee

Project is in uitvoering, loopt nog door in het 1e kwartaal 2023.

MIP2022+2023 Gemeenschapshuis
BMV Kronenberg duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

169.495

18.059

151.436

Nee

Project is in uitvoering, loopt nog door in het 1e kwartaal 2023.

MIP2022 Smetenhof Lottum duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

297.358

-21.508

297.358

-21.508

Nee

Project hangt samen met VA.1463 "Verbouwing MFA de Smetenhof Lottum" en gaat in 2023 naar fase 2.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

MIP2022 Brandweerkazerne Lottum duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

14.311

14.311

Nee

Project wordt opgepakt met VRLN.

MIP2022 't Brugeind Meerlo duurzaamheid, klimaat

exploitatie kapitaallasten

117.194

-8.560

37.182

-3.123

80.012

-5.437

Nee

Project loopt door in 2023.

MIP2022 Brandweerkazerne Meerlo duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

21.466

21.466

Nee

Project wordt opgepakt met VRLN.

MIP2022 Gemeentewerf Meerlo duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

12.001

12.001

Nee

Project loopt nog.

MIP2022+2023 Wingerd Sevenum duurzaamheid

exploitatie kapitaallasten

97.505

97.505

Nee

Project moet nog opgestart worden.

MIP2022 Kruisweide Sevenum
duurzaamheid /dakrenovatie

exploitatie kapitaallasten

190.177

-13.803

4.297

-481

185.880

-13.322

Nee

Project moet nog opgestart worden.

MIP2022 Zonnehof Tienray

exploitatie kapitaallasten

25.791

25.791

Nee

Project loopt nog; zit in besluitvorming rond MFC Tienray.

MIP2022 Buitensport / kleedlokalen

exploitatie kapitaallasten

848.896

-118.845

140.276

-19.639

708.620

-99.206

Nee

Projecten lopen door in 2023.

MIP2022 Renovatie diverse natuurgrasvelden

exploitatie kapitaallasten

50.142

-7.020

52.682

-7.376

-2.540

356

Ja

-2.185

Project is afgerond.

Hypothecaire geldlening Bouwhal Grubbenvorst

exploitatie kapitaallasten

50.000

-3.334

50.000

-3.334

Nee

Lening loopt nog.

Verbouwing MFA de Smetenhof Lottum

exploitatie kapitaallasten

1.022.177

168.911

853.266

Nee

Project gaat in 2023 naar fase 2.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Integraal Kindcentrum locatie Weisterbeek

exploitatie kapitaallasten

9.000.000

-1.750.000

16.986

8.983.014

-1.750.000

Nee

Start bouw school moet nog beginnen; doel is in 2023 te starten. Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Voorbereidingskrediet directe omgeving Weisterbeek

exploitatie kapitaallasten

125.000

142.386

-17.386

Nee

Voorbereidingen lopen nog; bouw school moet nog beginnen. Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Horst West fysieke aanpassingen

exploitatie kapitaallasten

400.000

40.588

359.412

Nee

Ontwikkeling van Horst West moet nog worden gestart, hangt ook samen met ontwikkeling bij Basisschool Weisterbeek.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.

Renovatie van zaal Debije in Hegelsom

exploitatie kapitaallasten

750.000

75.000

675.000

Nee

Renovatie is nog niet afgerond.

Grond Linnenstraat 3 Horst

exploitatie kapitaallasten

15.275

15.275

Ja

Grond is aangekocht en geactiveerd

Pand Linnenstraat 3 Horst

exploitatie kapitaallasten

173.725

174.015

-290

Ja

-290

Pand is aangekocht en geactiveerd

Maatschappelijk kapitaal NV Klavertje 4

exploitatie kapitaallasten

50.000

25.000

25.000

Nee

Volstortverplichting aandelenkapitaal blijft bestaan.

VROM starterslening

exploitatie kapitaallasten
rente tlv algemene reserve bouwgrondexploitatie

2.306.221

2.332.540

-26.319

Nee

Startersleningen waarvoor een bedrag gestort is bij het SVN. Dit betreft een revolverend fonds.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42