Programmaverantwoording

8. Financiën

Gemeentelijke heffingen

In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat de intentie om de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing niet te laten stijgen, los van de inflatie. Dat hebben we in 2022 niet helemaal kunnen waarmaken.
Het tarief voor de rioolheffing is weliswaar niet gestegen in 2022 en ook de gemiddelde aanslag OZB is alleen met inflatie geïndexeerd maar de gemiddelde aanslag voor afvalstoffenheffing is met ongeveer 11% gestegen t.o.v. 2021.
De gemeente sluit 2022 af met een positief saldo
Het is gelukt de meeste geplande activiteiten in 2022 uit te voeren. Sommige werkzaamheden konden we echter niet starten of afmaken. Daardoor hadden we ongeveer € 6,7 mln. minder kosten dan verwacht in 2022. Deze taken worden vanaf 2023 alsnog opgepakt. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor dit geld over te hevelen naar 2023.
De oorzaak voor het niet volledig benutten van de budgetten is enerzijds de openstaande vacatures/ te weinig mensen. Anderzijds hebben we in 2022 voor onverwachte taken capaciteit vrijgemaakt. Denk hierbij aan de uitvoering van maatregelen voor de energiecrisis (voor inwoners en verenigingen) en alle activiteiten rondom de noodopvang voor vluchtelingen en ontheemden.
Daarmee sluit het financiële jaar 2022 met een ‘plus’ van ongeveer € 12,5 mln. Het college wil € 1,66 mln. hiervan besteden aan de basisschool de Doolgaard, € 0,8 mln. te storten in een tweetal bestemmingsreserves en het restant van ongeveer € 10 mln. toe te voegen aan de Algemene Reserve.
In de begroting 2022 stonden bezuinigingen van ongeveer € 1,4 miljoen. Deze hebben we voor € 1 mln. oftewel 72% waargemaakt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Vanaf 2023 moeten we nog een keer behoorlijk bezuinigen om onze taken en projecten voor Horst aan de Maas uit te kunnen voeren. Nu én in de toekomst.

Wat hebben we gedaan?

In 2022 is de gemeente, ondanks een aantal uitdagingen, financieel 'in control gebleven’. Na de coronapandemie diende de volgende uitdaging zich aan: de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Wat de financiële consequenties hiervan zijn geweest in 2022 wordt uiteengezet in deze jaarrekening.

Op dit moment heeft de gemeente een gezonde financiële positie. Een gezonde financiële positie die zich kenmerkt door:

  • structurele lasten dekken met structurele middelen en geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties;
  • ons eigen vermogen alleen aanspreken als daar echt niet aan te ontkomen is;
  • aanhouden van een weerstandsvermogen dat van voldoende omvang is;
  • de lastendruk voor burgers en bedrijven niet verder te laten toenemen dan strikt noodzakelijk;

De uitdaging zit in het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar goed organiseren, slim investeren in duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

Lasten, baten en saldo

1.751

1,2 %

92.017

60,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42