Programmaverantwoording

5. Cultuur, sport en onderwijs

Culturele activiteiten

Het jaar 2022 was voor de cultuursector een jaar waarin activiteiten en programma’s weer volledig opgepakt werden. Alle coronamaatregelen zijn in het begin van het jaar losgelaten. Hierdoor kon alles weer volledig opgestart worden. Terugkijkend op deze crisis, kunnen we zeggen dat het voorzieningenniveau (culturele verenigingsleven activiteitenaanbod) op peil is gehouden en dat het verenigingsleven een grote veerkracht heeft laten zien. Voor een vitale gemeenschap en de leefbaarheid in onze dorpen en wijken is dat van grote waarde. In 2022 hebben we de nieuwe subsidiekaders vastgesteld. Hiertoe hebben we in de dorpen informatie opgehaald. Hierbij hebben we ca. 200 organisaties gesproken, waarbij de culturele organisaties goed vertegenwoordigd waren.
In 2022 is de gewenste beweging naar een bibliotheekvoorziening ingezet. Een bibliotheekvoorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zich laten informeren en zich kunnen ontwikkelen. In 2022 hebben we ook de samenwerking met het voorgezet onderwijs versterkt. In samenwerking met het Dendron College en Yuverta, is de ‘Cultuur Boost’ georganiseerd. Het doel hiervan was cultuur in te zetten voor het welbevinden van jongeren, jongeren kennis laten maken met cultuur en het lokale culturele veld en de samenwerking met scholen en cultuurmakers te versterken. De Cultuur Boost was een succes en krijgt een vervolg in 2024.

Blijf in beweging

Met de uitvoering van ons Programmaplan Sport aan de Maas hebben we ook afgelopen jaar weer via sport en bewegen bijgedragen aan een gemeenschap waarin het goed en gezond wonen, werken, opgroeien en ontspannen is.
Dat betekent dat we in samenwerking met kinderopvang en onderwijspartners hebben ingezet op het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Met zorginstellingen hebben we kwetsbare doelgroepen, voor wie ‘bewegen’ niet vanzelfsprekend is, gestimuleerd tot beweegactiviteiten. Ook is ondersteuning geboden aan verenigingen die een ondersteuningsbehoefte hadden.

Onderwijs

Samen met onze onderwijspartners (o.a. schoolbesturen en Omnibuzz) zijn we er ondanks alle prijsstijgingen in geslaagd het voorzieningenniveau op peil te houden. Zo hebben we samen met de onderwijsorganisaties belangrijke stappen gezet in het verbeteren van het aanbod voor regionaal passend onderwijs. Denk hierbij aan het maken van netwerkafspraken en het creëren van zorgstructuren. In 2022 heeft de raad een krediet verstrekt voor de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum de Weisterbeek en heeft de zoektocht naar de juiste locatie plaatsgevonden. Ook zijn we gestart met (ver)nieuwbouw van de basisscholen in Sevenum.

Lasten, baten en saldo

10.356

6,8 %

3.192

2,1 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42