Home

Bijlagen

De jaarrekening en begroting van de griffie zijn als een aparte bijlage bij de Programmarekening c.q. Programmabegroting opgenomen. De reden van deze status aparte is dat het voorstel tot het vaststellen van deze jaarrekening en begroting door het presidium wordt gedaan, in plaats van burgemeester en wethouders.

Doelstelling (begroting) griffie
Zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad optimaal zijn taken kan doen in samenwerking met andere bestuursorganen en met burgers  en het maatschappelijk middenveld.
Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk, bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken. De ondersteuning bevordert vooral dat, conform de door de raad vastgestelde kaders, de raad zich kan positioneren als ‘hoogste’ bestuursorgaan van de gemeente en de burgers optimaal bij zijn besluitvorming betrokken worden.

De bij de Programmabegroting 2022 hiervoor voorgestelde maatregelen en de daarbij gehaalde resultaten:

Verkiezingen 2022

2022 staat in het teken van de verkiezingen van de nieuwe raad. Deze zal een introductieprogramma doorlopen met als rode draad de majeure thema’s zoals integriteit, duurzaamheid, de omgeving en welzijn. Tevens worden de vergaderstructuur, en cultuur opnieuw besproken en vastgelegd voor de komende raadsperiode. Hierbij worden de aanbevelingen van de huidige raad hierover onder de aandacht van de nieuwe raad gebracht. Er wordt een communicatieplan opgesteld t.b.v. de introductie van de nieuwe raad bij de gemeenschap.
In de aanloop naar de verkiezingen wordt op onze website een Stemhulp aangeboden waarin de inwoners hun eigen opvattingen kunnen vergelijken met de standpunten van de deelnemende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s. Op basis van een aantal stellingen krijgen inwoners een beeld waar zij staan in het politieke landschap te midden van de politieke partijen.

De introductie van de (burger)raadsleden stond in het teken van de nieuwe cultuur, namelijk de bestuurlijke vernieuwing en is van 21 maart tot 22 juni conform plan verlopen. De nieuwe vergaderstructuur is op 10 mei vastgesteld en direct ingevoerd, n.l.

“ Een proces waarbij de gemeenteraad om de 4 weken enkel een besluitvormende vergadering heeft en 2 en 3 weken daarvoor een Raadsavond. Tijdens deze raadsavonden wordt o.a. geagendeerd het Burgerpodium, de technische behandeling van de raadsvoorstellen, de ingekomen brieven en de raadsinformatiebrieven, de schriftelijke raadsvragen, en afzonderlijke thema’s .

De formatie werd begeleid door 2 externe adviseurs en ondersteund door de griffie. Deze extra kosten zijn ten laste van het budget raad gebracht. De overschrijding van dit budget wordt echter grotendeels verklaard door het externe onderzoek naar een voormalig wethouder, dat ook in deze periode door de raad was gevraagd.

De Stemhulp was van 18 februari tot en met 20 maart online. Deze is 16.173 keer geraadpleegd en er is 10.823 keer gestemd.
De digitale raad

De digitale ondersteuning en presentatie van de raad worden verder doorontwikkeld. Bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode in maart 2022 ontvangen alle (burger)raadsleden een nieuwe iPad voor de komende 4 jaar. Dit is noodzakelijk omdat hier alle relevante raadsinformatie, waaronder de agenda’s en bijbehorende stukken, voor de (burger)raadsleden beschikbaar zijn. Deze extra kosten van ongeveer € 35.000 komen ten laste van het budget raad.
Door wettelijke verplichtingen zoals het ondertitelen van de raadsvergaderingen op internet en het archiveren hiervan, wordt dit budget verder structureel verhoogd. Door de implementatie van bovengenoemde modules is in 2022 daarnaast nog een eenmalige extra toevoeging aan de post nodig.
Door de goede ervaringen van de videovergaderingen in het afgelopen jaar, zal dit instrument komend jaar verder ontwikkeld en gehanteerd worden.

De iPads waren in maart nog niet leverbaar voor de raadsleden vanwege tekorten op de wereldmarkt. Om die reden zijn er extra middelen ten laste van het budget raad ingezet om deze toch nog (in mei) geleverd te krijgen.

In het begin van 2022 zijn er weer noodgedwongen videovergaderingen geweest in plaats van fysieke bijeenkomsten. De hiervoor benodigde externe ondersteuning is ten laste van het budget griffie gebracht. De videovergadering is inmiddels een gebruikelijk instrument in de contacten tussen raad, college en organisatie.

Communicatie Raad en contacten externen
In 2022 wordt het in 2021 vastgesteld communicatieplan verder uitgevoerd. De (personeels)kosten voor de raadscommunicatiemedewerker worden weer aan het budget van de griffie toegevoegd. Omdat dit vanaf 2016 een dubbelfunctie was, werden deze bij de organisatie ondergebracht. Dit wordt nu weer gecorrigeerd.
Er worden nieuwe middelen zoals de Flitspeilingen ingezet om bij bepaalde majeure onderwerpen de meningen van inwoners te achterhalen. Deze peilingen worden tijdens de raadsthema-avonden gebruikt als input voor de deelnemers.
De contacten met het onderwijs worden na corona opnieuw opgepakt (Zinnige Zaken, jongerendebat en ontvangst basisscholen) en verder uitgebreid, zoals het in gesprek gaan met leerlingen van CITAVERDE College. Ook het G-debat wordt een vast onderdeel in de interactie tussen (burger)raadsleden en onze inwoners buiten de raadsvergaderingen om.

In 2022 zijn alle hierboven genoemde activiteiten weer uitgevoerd. In dit verband kan ook de Kinderraad worden genoemd, die in het afgelopen jaar 5 keer bijeen is gekomen. Een nieuw project was in 2022 het Tienercollege SOOL 10-14  in de raadzaal. Zij hadden het slotdebat over het project Ontdek de Politiek, met een raadslid als voorzitter.
Het Budget Jongerengemeenteraad is voornamelijk bedoeld voor Zinnige Zaken. Hiervoor wordt sinds 2010 het bedrag van € 5.000 begroot, maar dat is gezien het resultaat niet meer reëel.

Fractievergoeding
Bij de begroting 2022 was niet voorzien dat de raad in juni 2022 de fractievergoedingen wat meer op gelijke hoogte bracht met de omliggende gemeenten. De verhoging van € 13.000 werd gedeeltelijk gedekt uit het budget raad (vervallen onderdeel opleiding) en het budget facilitering raad. Dit laatste budget is het afgelopen jaar toch overschreden door de extra informele bijeenkomsten van de raad in het kader van het uitwerken van het Hoofdlijnenakkoord.

Primaire Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Lasten

Raad

-615

-609

-671

Presentiegeld niet-raadsleden

-10

-10

-10

Fractievergoeding

-3

-16

-16

Griffie

-287

-285

-302

Digitale raad

-56

-56

-55

Facilitering raad

-5

-2

-8

Jongerengemeenteraad

-5

-5

-10

Rekenkamerfunctie

-10

-10

-12

Communicatie raad

-30

-30

-33

Accountantskosten

-48

-48

-55

Totaal lasten

-1.068

-1.070

-1.170

Primaire Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Baten

Griffie

0

0

3

Totaal Baten

0

0

3

Saldo lasten en baten

-1.068

-1.070

-1.167

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42